info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

1. Algemeen : Along came Billie
Adres : Korenbloemstraat 28, 9150 Kruibeke
Mail : shop@alongcamebillie.be
BTW : BE0715.522.676

2. Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten
    
3. Bestellingen en betalingen

Voor betaling kan gekozen worden uit verscheidene mogelijkheden:
Betalen kan via Creditcard, iDEAL, Bancontact, KBC banking, Belfius Direct en vooraf overmaken.
Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant onmiddellijk aan Along came Billie schriftelijk gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren. Bij uw bestelling zal steeds een elektronische factuur mee verzonden worden naar het e-mailadres.

4. Verzending
Momenteel verzenden wij enkel naar België en Nederland.
Verzendingen gebeuren via B-Post en DPD.
Vanaf een bestelling van 75€ zijn de verzendkosten in België GRATIS. Vanaf 120 euro zenden wij GRATIS naar Nederland.
    
. Along came Billie kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via B-Post of DPD
Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.
    
6. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

De koper dient het product binnen de 30 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen.
De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product terug te betalen op een bankrekeningnummer door de koper betaald.


Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.
    
 7. Omruilen

Mocht je toch niet tevreden zijn over de artikelen aangekocht via de webwinkel van Along came Billie kunnen deze geruild worden binnen een termijn van 30 dagen, na dag 1 van de levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden. Wij vragen u ook om binnen de 30 werkdagen Along came Billie schriftelijk op de hoogte te brengen van het feit dat u een product wenst te ruilen.
Om hygiënische redenen worden fopspenen niet geruild.
De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper.
Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn. Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.

8. Klachten
Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van verschillende foto's. Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren.
Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval.
Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.

Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.
Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren. Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.
    
9. Garantie

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.
Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorgemelde garantiestelsel.
    

10. Privacy
De gegevens van onze klanten, worden niet aan derden doorgegeven. Along came Billir mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan shop@alongcamebillie.be
    
11. Eigendomsrecht

Geen enkele gegevens of foto's van onze site mogen gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
12. Aanpassingen webshop
Along came Billie heeft het recht de Webshop en al zijn bestanddelen op elk ogenblik, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 
13. Overmacht
- In geval van overmacht is Along came Billie bevrijd van om het even welke verbintenis zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding. 
Onder overmacht in de zin van deze bepaling worden alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van Along came Billie en die de uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk maken, bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken, zoals onder meer doch niet uitsluitend brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen of lock-outs, uitzonderlijke verkeershinder zoals storm, sneeuw en overstromingen, import- of exportbeperkingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuatie, inflatie, epidemie, oproer of oorlog, gewapende overval fouten van, vertragingen bij, prijsverhoringen door of overmacht bij leveranciers van goederen of diensten. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn. 
- Along came Billie verbindt er zich toe alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen van een overmachtsituatie te vermijden.